Khóa chính là gì?

Tìm hiểu điều gì tạo ra khóa chính tốt hay xấu trong cơ sở dữ liệu

Khóa chính là gì? Trong thế giới của cơ sở dữ liệu , khóa chính của một bảng quan hệ duy nhất xác định từng bản ghi trong bảng. Cơ sở dữ liệu sử dụng các khóa để so sánh, sắp xếp và lưu trữ các bản ghi và tạo mối quan hệ giữa các bản ghi.

Chọn khóa chính trong cơ sở dữ liệu là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình. Nó có thể là một thuộc tính bình thường được bảo đảm là duy nhất như số an sinh xã hội trên bảng không có nhiều hơn một bản ghi cho mỗi người hoặc - tốt hơn - nó có thể được tạo ra bởi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như mã định danh duy nhất toàn cầu hoặc GUID , trong Microsoft SQL Server . Các khóa chính có thể bao gồm một thuộc tính hoặc nhiều thuộc tính kết hợp.

Các khóa chính là các liên kết duy nhất tới thông tin liên quan trong các bảng khác, nơi khóa chính được sử dụng. Nó phải được nhập khi một bản ghi được tạo ra và nó sẽ không bao giờ được thay đổi. Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu có một hoặc hai cột cụ thể cho khóa chính.

Ví dụ về khóa chính

Hãy tưởng tượng bạn có một bảng STUDENTS có chứa một hồ sơ cho mỗi sinh viên tại một trường đại học. Số ID học sinh duy nhất của học sinh là một lựa chọn tốt cho khóa chính trong bảng STUDENTS. Tên và họ của học sinh không phải là lựa chọn tốt vì luôn luôn có cơ hội nhiều hơn một học sinh có cùng tên.

Các lựa chọn nghèo khác cho các khóa chính bao gồm mã bưu điện, địa chỉ email và chủ lao động, tất cả đều có thể thay đổi hoặc đại diện cho nhiều người. Mã định danh được sử dụng làm khóa chính phải là duy nhất. Ngay cả số An Sinh Xã Hội cũng có thể thay đổi khi Cơ Quan An Sinh Xã Hội chỉ định lại một số cho người bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính. Một số người thậm chí không có số An Sinh Xã Hội. Tuy nhiên, vì cả hai trường hợp này đều hiếm. Số an sinh xã hội có thể là một lựa chọn tốt cho khóa chính.

Mẹo để chọn các khóa chính tốt

Khi bạn chọn đúng khóa chính, tra cứu cơ sở dữ liệu nhanh và đáng tin cậy. Chỉ cần nhớ: