Một Byte trong mạng máy tính là gì?

Một byte là một chuỗi các bit . Trong mạng máy tính, một số giao thức mạng gửi và nhận dữ liệu dưới dạng chuỗi byte. Chúng được gọi là các giao thức hướng byte . Ví dụ về các giao thức hướng byte bao gồm TCP / IPtelnet .

Thứ tự mà byte được sắp xếp theo thứ tự trong một giao thức mạng theo byte được gọi là thứ tự byte mạng . Kích thước tối đa của một đơn vị truyền dẫn cho các giao thức này, Đơn vị truyền tải tối đa (MTU) , cũng được đo bằng byte. Các lập trình viên mạng thường xuyên làm việc cả với thứ tự byte mạng và MTUs.

Byte được sử dụng không chỉ trong mạng, mà còn cho các ổ đĩa máy tính, bộ nhớ và các đơn vị xử lý trung tâm (CPU). Trong tất cả các giao thức mạng hiện đại, một byte chứa tám bit. Một vài máy tính (thường lỗi thời) có thể sử dụng các byte có kích thước khác nhau cho các mục đích khác.

Chuỗi byte trong các phần khác của máy tính có thể không theo thứ tự byte mạng. Một phần công việc của hệ thống con mạng của máy tính là chuyển đổi giữa thứ tự byte của máy chủ và thứ tự byte mạng khi cần.