NetBIOS là gì?

NetBIOS cho phép các ứng dụng và máy tính giao tiếp qua mạng LAN

Tóm lại, NetBIOS cung cấp các dịch vụ truyền thông trên các mạng cục bộ. Nó sử dụng giao thức phần mềm gọi là NetBIOS Frames (NBF) cho phép các ứng dụng và máy tính trên mạng cục bộ (LAN) giao tiếp với phần cứng mạng và truyền dữ liệu qua mạng.

NetBIOS, viết tắt của Hệ thống đầu vào / đầu ra mạng cơ bản, là một chuẩn công nghiệp mạng. Nó được tạo ra vào năm 1983 bởi Sytek và thường được sử dụng với giao thức NetBIOS qua giao thức TCP / IP (NBT). Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng trong các mạng Token Ring , cũng như bởi Microsoft Windows.

Lưu ý: NetBIOS và NetBEUI là các công nghệ riêng biệt nhưng có liên quan. NetBEUI mở rộng việc triển khai NetBIOS đầu tiên với khả năng kết nối mạng bổ sung.

Cách NetBIOS hoạt động với các ứng dụng

Các ứng dụng phần mềm trên mạng NetBIOS định vị và nhận diện lẫn nhau thông qua tên NetBIOS của chúng. Trong Windows, tên NetBIOS tách biệt với tên máy tính và có thể dài tối đa 16 ký tự.

Các ứng dụng trên các máy tính khác truy cập tên NetBIOS trên UDP , một giao thức tầng vận chuyển OSI đơn giản cho các ứng dụng mạng máy khách / máy chủ dựa trên Giao thức Internet (IP) , qua cổng 137 (trong NBT).

Đăng ký tên NetBIOS được yêu cầu bởi ứng dụng nhưng không được hỗ trợ bởi Microsoft cho IPv6 . Octet cuối cùng thường là Hậu tố NetBIOS giải thích dịch vụ nào mà hệ thống có sẵn.

Dịch vụ Đặt tên Internet của Windows (WINS) cung cấp các dịch vụ phân giải tên cho NetBIOS.

Hai ứng dụng bắt đầu phiên NetBIOS khi máy khách gửi lệnh để "gọi" một máy khách khác (máy chủ) qua cổng TCP 139. Đây được gọi là chế độ phiên, trong đó cả hai bên đưa ra lệnh "gửi" và "nhận" tin nhắn theo cả hai hướng. Lệnh "treo" kết thúc phiên NetBIOS.

NetBIOS cũng hỗ trợ truyền thông không kết nối thông qua UDP. Các ứng dụng nghe trên cổng UDP 138 để nhận các gói dữ liệu NetBIOS. Dịch vụ datagram có thể gửi và nhận các gói dữ liệu và các gói dữ liệu phát sóng.

Thông tin thêm về NetBIOS

Sau đây là một số tùy chọn dịch vụ tên được phép gửi qua NetBIOS:

Các dịch vụ phiên cho phép các nguyên thủy này:

Khi ở chế độ datagram, các nguyên thủy này được hỗ trợ: